Skip to content

Spirometrię zachęt do zapobiegania ostrym powikłaniom płucnym w chorobach sierpowatokrwinkowych cd

2 lata ago

481 words

Pacjenci byli losowo przydzielani do grupy spirometrycznej lub niepirometrii w każdej hospitalizacji, zgodnie z procedurą wymuszonej randomizacji Taves.15 Wszystkie dane podzielone na dwie części analizowano za pomocą dokładnego testu Fishera dla dwóch tabelek i wszystkie ciągłe dane analizowano za pomocą testu Studenta. t-test. Wszystkie testy były dwustronne. Analizę regresji logistycznej wykorzystano do oceny wpływu spirometrii motywacyjnej na zmniejszenie częstości powikłań płucnych (niedodma lub nacieki), niezależnie od innych zmiennych zakłócających. Ponieważ 8 z 29 pacjentów miało więcej niż jedną hospitalizację, badaliśmy, czy każda hospitalizacja może być traktowana jako niezależne wydarzenie. W tym celu wykorzystaliśmy metodę opisaną przez Liang i Zegera.16 Porównano dwa zestawy analiz w celu oceny skuteczności spirometrii motywacyjnej w zapobieganiu powikłaniom płucnym. W jednej analizie założono istnienie korelacji wewnątrz pacjenta, natomiast w drugiej założono korelację w obrębie pacjenta. Wartości P dla współczynników regresji dla efektu leczenia były prawie identyczne (0,0252 i 0,0261 odpowiednio dla modelu niezależności i modelu wymiennej korelacji). Te dwie analizy Liang-Zeger dały wartości P zbliżone do uzyskanych za pomocą dokładnego testu Fishera (P = 0,019). Dlatego dokładny test Fishera, który zakłada niezależność zdarzeń, może zostać wykorzystany w analizie do ustalenia, czy spirometria zachęty zapobiega powikłaniom płucnym.
Jako miarę skuteczności działania pacjenta w zastosowaniu spirometru motywacyjnego, obliczono średni stosunek obserwowanej zdolności wdechowej do oczekiwanej zdolności wdechowej przy każdej hospitalizacji. Średnia obserwowana pojemność wdechowa została określona w dniach 1, 2 i 3 w szpitalu oraz dla całego kursu szpitalnego. Obliczyliśmy oczekiwaną pojemność życiową za pomocą metody Hsu i wsp.17. Oczekiwano, że zdolność wdechowa wynosi 75% pojemności życiowej.18
Wyniki
W Tabeli wymieniono wybrane cechy kliniczne grup spirometrycznych i niepirometrycznych. Grupy były dobrze wyważone. U ośmiu pacjentów z grupy spirometrycznej i ośmiu w grupie bez spirometrii saturacja tlenowa mierzona za pomocą pulsoksymetrii była mniejsza niż 90 procent lub przeprowadzono analizę krwi tętniczej z powodu podejrzenia hipoksemii. Z 25 bakteryjnych posiewów krwi żadna nie była pozytywna. Jedna wirusowa hodowla krwi była pozytywna dla wirusa cytomegalii. Nie otrzymano plwociny ani płynnych hodowli opłucnej. Nie było śmierci.
W 15 z 38 hospitalizacji klatkę piersiową wykazano za pomocą przeszukiwania kości (39,5%, przedział ufności 95%, 24 do 55%). W 14 hospitalizacjach zaobserwowano segmentalny zwój żebra (jedno żebro występowało w 5 przypadkach, dwa do pięciu żeber na 5, i sześć lub więcej żeber w 4), a izolowany klatki piersiowej kręgosłupa obserwowano podczas hospitalizacji. Zawał jednego lub więcej kręgów piersiowych stwierdzono podczas siedmiu z tych hospitalizacji, a zawał znajdował się raz.
Powikłania płucne wystąpiły tylko w z 19 hospitalizacji pacjentów, którym przydzielono spirometrię, w porównaniu z 8 z 19 hospitalizacji w grupie bezspirometrii (P = 0,019)
[patrz też: proteza szkieletowa acetalowa cena, leczenie nadpotliwości, dermatolog gniezno prywatnie ]

0 thoughts on “Spirometrię zachęt do zapobiegania ostrym powikłaniom płucnym w chorobach sierpowatokrwinkowych cd”

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog gniezno prywatnie leczenie nadpotliwości proteza szkieletowa acetalowa cena