Skip to content

Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 8

2 lata ago

178 words

Do analizy średniej zmiany procentowej od wartości wyjściowej w wyniku PASI zastosowano model powtarzanych pomiarów z mieszanym efektem. Symbole bez czarnego obramowania oznaczają środki o najmniejszych kwadratach, a ja umieszczam przedziały ufności 95% (CI). Mediana czasu do 50% redukcji średniego wyniku PASI (linia przerywana) została oszacowana na podstawie parametrycznych próbek ładowania początkowego z wykorzystaniem interpolacji liniowej między punktami czasowymi. Nie zaobserwowano 50% zmniejszenia średniego wyniku PASI w grupie placebo, dlatego nie przeprowadzono analizy mediany czasu do zmniejszenia o 50%. Secukinumab przewyższał etanercept i placebo w odniesieniu do wszystkich kluczowych drugorzędowych punktów końcowych (Tabela 3 i Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym). Odsetek pacjentów z wynikiem DLQI 0 lub w 12 tygodniu był istotnie wyższy w każdej grupie otrzymującej secukinumab niż w grupie etanercept lub placebo (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 3 i dodatek uzupełniający). Jak określono w protokole, procentową zmianę od wartości wyjściowej w wyniku PASI oceniano zgodnie z wizytą w badaniu i grupą leczenia. Mediana czasu do uzyskania 50% redukcji względem wartości wyjściowej w średniej ocenie PASI była znacząco krótsza w przypadku stosowania secukinumabu w dawkach 300 mg i 150 mg niż w przypadku etanerceptu (odpowiednio 3,0 tygodnie i 3,9 tygodnia w porównaniu z 7,0 tygodniem; p <0,001 dla oba porównania) (rysunek 1).
Odpowiedź w czasie
Rysunek 2. Rysunek 2. Skuteczność w czasie. Panel A pokazuje wyniki w badaniu skuteczności dwóch ratowników Secukinumab w badaniu dotyczącym łuszczycy (ERASURE) i panelu B w badaniu FIXTURE. Pokazano proporcje pacjentów, którzy spełniali kryteria wcześniej określonych punktów końcowych skuteczności przy każdej wizycie w 52. tygodniu. Odpowiedzi PASI 75, PASI 90 i PASI 100 wskazują na redukcje od wartości wyjściowej w wyniku PASI wynoszącym 75% lub więcej, 90% lub więcej i 100%, odpowiednio. Brakujące wartości zostały przypisane jako brak odpowiedzi. Uwzględniono jedynie pacjentów, u których można było ocenić odpowiedź. IGA oznacza globalną ocenę badacza.
Badanie krzywych pokazujących odpowiedź w czasie sugeruje, że wskaźniki odpowiedzi na PASI i globalna ocena zmodyfikowanego badacza wzrosły w okresie od 12 do 16 tygodnia, a następnie ustabilizowały się po 16 tygodniu (Ryc. 2). W badaniu FIXTURE częstość odpowiedzi zgodnie z PASI 75, PASI 90, PASI 100 i wynikiem 0 lub w globalnej ocenie zmodyfikowanego badacza była większa w przypadku secukinumabu niż w przypadku etanerceptu w 52. tygodniu (ryc. 2B).
Bezpieczeństwo
Podczas okresu indukcji w badaniu ERASURE odsetek pacjentów, którzy mieli co najmniej jedno zdarzenie niepożądane był wyższy w grupach secukinumabu (55,1% w grupie 300 mg i 60,4% w grupie 150 mg) niż w grupie placebo (47,0%) (tabela S4 w dodatkowym dodatku)
[hasła pokrewne: dr rusin dermatolog rzeszów, komórki żerne, renata rusin dermatolog rzeszów ]

0 thoughts on “Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 8”

Powiązane tematy z artykułem: dr rusin dermatolog rzeszów komórki żerne renata rusin dermatolog rzeszów