Skip to content

Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 7

2 lata ago

185 words

W badaniu FIXTURE 1306 pacjentów, którzy nie otrzymali etanerceptu, przeszło wcześniej randomizację, z czego 1233 (94,4%) ukończyło okres indukcji, a 1100 (84,2%) ukończyło okres utrzymywania (rysunek S6 w dodatkowym dodatku). Łącznie 1305 pacjentów włączono do analiz skuteczności; pacjent podpisał formularz świadomej zgody po rozpoczęciu procedur badawczych i został wyłączony z analiz skuteczności i bezpieczeństwa. Punkt końcowy Skuteczność Coprimary w obu badaniach
Tabela 2. Tabela 2. Punkty końcowe skuteczności w badaniu ERASURE. Tabela 3. Tabela 3. Punkty końcowe skuteczności w systemie FIXTURE. W obu badaniach wykazano, że secukinumab przewyższa porównywalniki (lub nie gorszy, gdy oceniano nie mniej niż inne) w odniesieniu do wszystkich drugorzędowych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych, które oceniono w procedurach testowych (tabele S2 i S7 w dodatkowym dodatku) . Kryteria dla końcowych punktów mięśniowo-szkieletowych – odpowiedź PASI 75 i odpowiedź 0 lub na ogólną ocenę zmodyfikowanego badacza w 12 tygodniu – zostały spełnione dzięki znacznie większemu odsetkowi pacjentów w każdej grupie otrzymującej secukinumab w dawkach niż w grupie placebo w każdym badaniu (P <0,001 dla wszystkich porównań) (Tabela 2 i Tabela 3). We wszystkich punktach końcowych skuteczności, dawka 300 mg secukinumabu była powiązana z częstością odpowiedzi, które były liczbowo wyższe niż szybkości obserwowane przy dawce 150 mg.
Drugorzędne punkty końcowe skuteczności
Badanie ERASURE
Wykazano, że secukinumab w dawkach 300 mg i 150 mg jest lepszy od placebo w odniesieniu do kluczowego drugorzędowego punktu końcowego odpowiedzi PASI 90 w 12. tygodniu (p <0,001 dla obu porównań) (tabela 2). Odsetek pacjentów, którzy spełnili kryteria PASI 100 w 12 tygodniu był również znacząco wyższy w przypadku każdej dawki secukinumabu niż w grupie placebo (p <0,001 dla obu porównań).
Każda dawka secukinumabu przewyższała placebo w odniesieniu do zgłoszeń pacjentów na swędzenie, ból i łuszczenie się w Dzienniku objawów łuszczycy w 12. tygodniu, inny wcześniej określony kluczowy wtórny punkt końcowy (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela S3 w dodatkowym dodatku ). Odsetek pacjentów z wynikiem DLQI 0 lub 1, co wskazuje na brak pogorszenia jakości życia związanej ze stanem zdrowia, był istotnie wyższy w 12 tygodniu w każdej grupie otrzymującej secukinumab w porównaniu do grupy placebo (p <0,001 dla obu porównań) ( Tabela 2 i Dodatek dodatkowy).
Badanie FIXTURE
Rysunek 1. Rysunek 1. Szybkość reakcji. Szybkość odpowiedzi wśród pacjentów w badaniu diagnostycznym całego roku z użyciem Secukinumabu i Etanercept, stosując dwa schematy dawkowania w celu określenia skuteczności w łuszczycy (FIXTURE) została oceniona zgodnie z medianą czasu do 50% redukcji od wartości początkowej w średniej punktacji na łuszczycę wskaźnik powierzchni i nasilenia (PASI, wyniki wahają się od 0 do 72, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę)
[hasła pokrewne: odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego, kosa cs go allegro, mikrofagi ]

0 thoughts on “Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: kosa cs go allegro mikrofagi odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego