Skip to content

Ryzyko wystąpienia celiakii u dzieci według HLA i kraju AD 5

2 lata ago

361 words

Spośród 350 dzieci, które przeszły biopsję jelita cienkiego, 291 miało biopsję potwierdzającą celiakię. Dwoje dzieci w Europie i 5 w Stanach Zjednoczonych otrzymało diagnozę potwierdzoną biopsją celiakii po tylko jednym pozytywnym wyniku na teście przeciwciała przeciwko tTG, a zatem nie spełniało kryterium trwałych pozytywnych wyników. Dodatkowych 21 dzieci z autoimmunizacją celiakii (6 w Europie i 15 w Stanach Zjednoczonych) miało średnie stężenie przeciwciał przeciwko tTG wynoszące 100 jednostek lub więcej w kolejnych testach, ale nie poddano biopsji potwierdzającej ze względu na preferencje ich lekarzy lub rodziców. Dzieci te zostały również uznane za celiakię na potrzeby tego badania. Tak więc 312 dzieci spełniało kryteria badania dla diagnozy celiakii na podstawie biopsji lub utrzymujących się wysokich poziomów przeciwciał. Celiakię rozpoznano u jednej czwartej tych dzieci przed ukończeniem 3 lat. Kwestionariusz Symptomu
Kwestionariusz TEDDY dotyczący objawów związanych z celiakią został uzupełniony przez rodziny 348 z 786 dzieci (44%) z autoimmunologią celiakii w czasie początkowego testowania przeciwciała tTG. Spośród tych dzieci tylko 94 (27%) miało objawy związane z celiakią. Najczęściej zgłaszanymi objawami były dyskomfort w jamie brzusznej, częste luźne stolce i przewlekłe zaparcia. Ten wzorzec objawów nie różnił się istotnie między krajami (dane niepokazane).
Skumulowane ryzyko według Genotypu
Rycina 1. Rycina 1. Szacunki Kapłana-Meiera autoimmunizacji celiakii (CDA), według genotypu HLA. Autoimmunologię celiakii definiowano jako obecność przeciwciał surowicy przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w dwóch kolejnych badaniach w odstępie co najmniej 3 miesięcy.
Odsetek dzieci z utrzymującym się wysokim poziomem przeciwciał przeciwko TTG był najwyższy wśród osób homozygotycznych pod względem haplotypu HLA DR3-DQ2: 352 z 1374 dzieci (26%), w porównaniu z 298 z 2612 dzieci (11%) z DR3- Haplotyp DQ2 / DR4-DQ8, 107 z 1303 (8%), którzy byli homozygotyczni pod względem haplotypu DR4-DQ8 i 29 z 1114 (3%) haplotypu DR4-DQ8 / DR8-DQ4. Szacowane skumulowane ryzyko autoimmunologicznej choroby trzewnej w wieku 5 lat wynosiło 26% wśród dzieci, które były homozygotyczne pod względem haplotypu DR3-DQ2, 11% wśród haplotypów DR3-DQ2 / DR4-DQ8, 9% wśród tych, którzy byli homozygotyczny pod względem haplotypu DR4-DQ8 i 2% wśród haplotypów DR4-DQ8 / DR8-DQ4 (p <0,001 dla wszystkich porównań) (Figura 1). Podobnie skumulowane ryzyko celiakii wynosiło 11% wśród dzieci, które były homozygotyczne pod względem haplotypu DR3-DQ2, 3% wśród haplotypów DR3-DQ2 / DR4-DQ8, 3% wśród osób homozygotycznych pod względem DR4-DQ8 haplotyp i mniej niż 1% wśród haplotypów DR4-DQ8 / DR8-DQ4 (P <0,001 dla wszystkich porównań).
Nenenetyczne czynniki ryzyka
Tabela 2
[hasła pokrewne: kosa cs go allegro, bakterie ropotwórcze, poliklinika zielona góra rtg ]

0 thoughts on “Ryzyko wystąpienia celiakii u dzieci według HLA i kraju AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: bakterie ropotwórcze kosa cs go allegro poliklinika zielona góra rtg