Skip to content

Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 5

2 lata ago

445 words

Liczbę pacjentów, którzy zostali zapisani i przydzieleni do każdej grupy leczenia, przedstawiono na rycinie S1 w dodatkowym dodatku. Porównano pary trzech grup leczenia w różnych kohortach badawczych. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa, populacja przeznaczona do leczenia. Wiek i charakterystyka kliniczna na początku badania były dobrze zrównoważone wśród grup leczonych (tabela i tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Średni wiek pacjentów wynosił 73 lata, klirens kreatyniny 62 ml na minutę, a wynik CIRS 8 punktów wyjściowych. Większość pacjentów (82%) miała więcej niż trzy współistniejące stany, a prawie jedna trzecia (27%) miała co najmniej jedno współistniejące schorzenie, które nie było dobrze kontrolowane w punkcie wyjściowym według klasyfikacji CIRS.
Mediana liczby cykli leczenia i całkowita dawka chlorambucilu podawanego na pacjenta były podobne w grupach leczonych. W wyniku różnych schematów dawkowania mediana całkowitej dawki obinutuzumabu była wyższa niż rytuksymabu (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym).
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane w klasie 3 lub wyższej, bezpieczeństwo populacji. Zdarzenia niepożądane występowały częściej w grupach przeciwciał niż w grupie z samym chlorambucylem i były najczęstsze w leczeniu obinutuzumabem-chlorambucylem (tabela 2 oraz tabele S5 i S6 w dodatkowym dodatku). Częstość występowania neutropenii stopnia 3. lub 4. była najwyższa w przypadku połączenia obinutuzumabu i chlorambucilu, a najniższa w przypadku samego chlorambucylu. Częstość zakażenia 3-5 stopnia wynosiła od 11 do 14% i nie różniła się istotnie pomiędzy grupami leczonymi. Większość zgłoszonych zakażeń pochodziła z bakterii. Reakcje związane z infuzją były częstsze w przypadku leczenia obinutuzumabem-chlorambucylem niż w leczeniu rytuksymabem-chlorambucylem. W grupie otrzymującej obinutuzumab-chlorambucyk reakcje związane z infuzją stopnia 3 lub 4 wystąpiły u 20% pacjentów podczas pierwszego wlewu obinutuzumabu, ale nie wystąpiły reakcje stopnia 3. lub 4. podczas kolejnych infuzji obinutuzumabu. Z reakcjami związanymi z infuzją nie wiązały się żadne zgony. Ani liczba limfocytów, ani obciążenie nowotworem na początku nie były silnymi predykatorami reakcji związanych z infuzją obinutuzumabu. Działania profilaktyczne miały jedynie umiarkowany wpływ na częstotliwość reakcji związanych z infuzją (ryc. S2 oraz tabele S7 i S8 w dodatkowym dodatku). Zespół lizy guza odnotowano u 15 pacjentów w badaniu i ustąpił we wszystkich przypadkach. Częstości nowo zdiagnozowanych nowotworów były podobne w grupach leczonych (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym).
W porównaniu z pacjentami otrzymującymi obinutuzumab-chlorambucyl i leczeni samym chlorambucilem, pacjenci otrzymujący rytuksymab-chlorambucil rzadziej zaprzestali leczenia z powodu działań niepożądanych
[patrz też: kudłate kulki, choroba wilk, lista oczekujących do sanatorium nfz ]

0 thoughts on “Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: choroba wilk kudłate kulki lista oczekujących do sanatorium nfz