Skip to content

Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 2

2 lata ago

476 words

Większość pacjentów z CLL ma więcej niż 70 lat, a wielu z nich współistnieje W przeszłości leczenie CLL było leczone chemioterapią bez poprawy przeżywalności.4-8 Wykazano, że dodanie monoklonalnego przeciwciała przeciwko CD20 z rytuksymabem do fludarabiny i cyklofosfamidu przedłuża całkowity czas przeżycia u fizycznie sprawnych pacjentów z uprzednio nieleczonymi CLL.9-11. randomizowane badania nie wykazały, że celowanie w antygen CD20 u pacjentów z CLL i współistniejącymi schorzeniami przyniesie podobną korzyść. Poprzednie badania fazy 2 sugerowały, że łączenie rytuksymabu z lekiem alkilującym chlorambucylem stanowiło rozsądne podejście terapeutyczne dla takich pacjentów.12,13
Rituximab jest chimerycznym przeciwciałem typu 1, które zabija komórki CLL głównie za pomocą zależnej od dopełniacza i zależnej od przeciwciał cytotoksyczności komórkowej po związaniu z CD20.14. Obinutuzumab (znany również jako GA101) jest humanizowanym, glikoinżynieryjnym przeciwciałem typu 2 również skierowanym przeciw CD20. 15 W badaniach przedklinicznych obinutuzumab wykazał wyższą skuteczność w porównaniu z rytuksymabem, wywołując bezpośrednią śmierć komórki i zwiększoną zależną od przeciwciał cytotoksyczność komórkową (z mniejszą cytotoksycznością zależną od układu dopełniacza) .16-20 Zastanawialiśmy się, czy ta różnica w mechanizmie działania tłumaczyłaby w kliniczną korzyść dla pacjentów z CLL.
Przeprowadziliśmy randomizowane badanie fazy 3 w celu ustalenia, czy chemoimmunoterapia przeciw-CD20 oparta na przeciwciałach (z chlorambucilem jako szkieletem chemioterapii) byłaby korzystna u pacjentów z CLL i współistniejącymi schorzeniami oraz czy celowanie antygenu CD20 przez obinutuzumab może poprawić wyniki w porównaniu z z rytuksymabem.
Metody
Pacjenci
W tym otwartym badaniu z trzema grupami włączono pacjentów z CDL-pozytywną CLL, która została zdiagnozowana zgodnie z kryteriami Międzynarodowych Warsztatów dotyczących Przewlekłej Białaczki Limfocytowej.21 Wcześniej nieleczeni pacjenci wymagający leczenia (tj. choroba objawowa). Centralne badanie przesiewowe przed randomizacją przeprowadzono w celu wykluczenia pacjentów z nieprawidłową diagnozą lub bez potrzeby leczenia. Od włączonych do badania pacjentów wymagało się znaczącego klinicznie obciążenia współistniejącymi schorzeniami, co odzwierciedla wynik wyższy niż 6 w Skali Oceny Skumulowanych Chorób (CIRS) (zakres od 0 do 56, z wyższymi wynikami wskazującymi gorszy stan zdrowia) lub klirensem kreatyniny od 30 do 69 ml na minutę zgodnie z oceną za pomocą formuły Cockcroft-Gault.22,23 Dodatkowe kryteria kwalifikowalności zostały podsumowane w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Przestudiuj nadzór i zachowanie
Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdej uczestniczącej instytucji i zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską i Międzynarodową Konferencją na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji dla Dobrej Praktyki Klinicznej
[hasła pokrewne: makrofagi w tarczycy, szpital psychiatryczny w żurawicy, odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego ]

0 thoughts on “Obinutuzumab plus Chlorambucil u pacjentów z CLL i współistniejącymi chorobami AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: makrofagi w tarczycy odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego szpital psychiatryczny w żurawicy