Skip to content

Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 2

2 lata ago

410 words

Prozapalna cytokina interleukina-17A jest głównym efektorem komórek Th17, ale jest także produkowana przez inne typy komórek w zmianach łuszczycowych, w tym limfocytach T , neutrofilach i prawdopodobnie mastocytach.3-7 Interleukina-17A stymuluje keratynocyty do wydzielania chemokin i inne prozapalne mediatory, które rekrutują dodatkowe komórki zapalne, w tym neutrofile, komórki Th17, komórki dendrytyczne i wrodzone komórki limfoidalne. 8-10 Interleukina 17A potencjalnie działa zatem jako główna cytokina w patogenezie łuszczycy. Ponadto znaczna liczba badań genetycznych i wczesne dane z badań klinicznych inhibitorów terapeutycznych interleukiny 17A wykazały, że ta cytokina odgrywa kluczową rolę w patogenezie kilku innych chorób o podłożu immunologicznym, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, artropatii łuszczycowej, zesztywniającego zapalenia stawów. zapalenie stawów kręgosłupa i stwardnienie rozsiane.10,11 Secukinumab (Novartis Pharmaceuticals) jest rekombinowanym, monoklonalnym przeciwciałem G1. o wysokim powinowactwie, w pełni ludzkim immunoglobulinie, które selektywnie wiąże i neutralizuje interleukinę-17A. Aby potwierdzić wyniki badań podstawowych i wczesnych badań klinicznych nad kluczową rolą interleukiny 17A w łuszczycy, przeprowadziliśmy dwie randomizowane badania III fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania secukinumabu w dawce 300 mg lub 150 mg jako leczenie indukcyjne (z oceną w 12. tygodniu) i leczenie podtrzymujące (z oceną w 52. tygodniu) u pacjentów z łuszczycą zwykłą o ciężkim przebiegu. Badanie ERASURE (Skuteczność odpowiedzi i bezpieczeństwa dwóch ustalonych schematów leczenia secukinumabem w łuszczycy) porównało sekukinumab z placebo oraz badanie FIXTURE (badanie porównawcze całego roku stosowania Secukinumab vs. Etanercept w dwóch schematach dawkowania w celu określenia skuteczności w łuszczycy) w porównaniu z użyciem secukinumabu i placebo i etanercept, pierwszy inhibitor czynnika martwicy nowotworów (TNF) zatwierdzony przez Food and Drug Administration dla łuszczycy plackowatej o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu.
Metody
Badana populacja
W dwóch badaniach kryteria kwalifikacji były podobne. Pacjenci byli w wieku 18 lat lub starszych z umiarkowaną do ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, która została zdiagnozowana co najmniej 6 miesięcy przed randomizacją i która była słabo kontrolowana za pomocą miejscowych terapii, fototerapii, terapii systemowej lub kombinacji tych terapii. Ponadto pacjenci mieli wynik 12 lub więcej w skali łuszczycy (PASI, w skali od 0 do 72, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę), 13 punktów 3 lub 4 na zmodyfikowanym globalna ocena badacza (w skali od 0 do 4, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę), 14 i zaangażowanie 10% lub więcej powierzchni ciała
[przypisy: szczepienia tropikalne, choroba wilk, wyciskarka do soków allegro ]

0 thoughts on “Secukinumab w Plaque Psoriasis – Wyniki dwóch badań fazy 3 AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: choroba wilk szczepienia tropikalne wyciskarka do soków allegro